Szeminárium

A Nagy Adó Konferencia - Változások az adó ellenőrzésben és a 2018 évközi és év végi adótörvény módosítások

Leírás

Időpont: 2019.02.28. Csütörtök 09:30 – 17:00

Előadók: Kissgyörgy Ilona

Helyszín: Hungária Irodaház, 1146 Budapest, Hungária körút 140 - 144.

Ár: 27.990 Ft + ÁFA

Kreditpont: 

 • Pénzügyminisztérium: 8 kreditpont (nem számvitel/ vállalkozási)
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 4 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2019.02.288BudapestSZ19F0627990 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Új képzési időpont kérése

Konferencia beosztása

Konferencia beosztása

 • 09:30 – 10:00 – Regisztráció
 • 10:00 – 11:30 – Változások az adóellenőrzésben
 • 11:30 – 11:45 – Kávészünet
 • 11:45 – 13:15 – 2018-as évközi adótörvény változások I. rész
 • 13:15 – 13:45 – Ebédszünet
 • 13:45 – 14:30 – 2018-as évközi adótörvény változások II. rész
 • 14:30 – 14:45 – Kávészünet
 • 14:45 – 17:00 – A 2018-as év végi adótörvény változások, melyeket először 2019-ben kell alkalmazni

Tartalom és Tematika

A Nagy Adó Konferencia
Változások az adó ellenőrzésben és a 2018 évközi és év végi adótörvény módosítások
Tematika
8x45 perc

I. Változások az adóellenőrzésben 2X45 perc
A NAV a vizsgálat által elérendő cél alapján határozza meg az ellenőrzés típusát.

Az ellenőrzés alapvető szabályai
A 207. évi CLI. törvény (Air.) az ellenőrzéstípusokra vonatkozó szabályokat keretjelleggel adja meg, a részletszabályokat az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet rögzíti.

Adóellenőrzés

 • egy bevallási adószak adott adónem esetében egyszer vonható ellenőrzés alá

Ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzés

 • lezárt ellenőrzéshez kapcsolódóan rendelhető el

Jogkövetési vizsgálat

 1. egyes adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányuló jogkövetési vizsgálat
 2. adatok gyűjtésére irányuló jogkövetési vizsgálat
 3. gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló jogkövetési vizsgálat

Az önellenőrzés szabályai

 • ellenőrzés típusának hatása az önellenőrzési jogra

Támogatói eljárás lefolytatása
Az adóellenőrzéshez kapcsolódó közvetlen szankciók

 • adóbírság
 • késedelmi pótlék
 • mulasztási bírság

2018-as évközi adótörvény változások (2018. évi XLI. törvény), melyeket először 2019-ben kell alkalmazni 3X45 perc

Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)
1. érvényesíthető kedvezmények

 • szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményt,
 • munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető az adókedvezmény
 • megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezményt,
 • a kutatók foglalkoztatása után járó, illetve
 • K+ F tevékenység utáni kedvezményeket

2. Munkaviszony jogellenes megszüntetése során a kifizetőt terhelő járulék voltozás

 • a kifizetőt terhelő adónak nem alapja a jövedelmet pótló kártérítés, illetve a keresetpótló járadék

Egészségügyi hozzájárulás (EHO)

 • a 14 százalékos EHO alkalmazhatóságát kiterjesztése a nem pénzbeli juttatásokra is.
 • az EHO fizetési kötelezettség alóli mentesség
 • a külföldi pénznemről történő átszámítás új szabálya

A társadalombiztosítási járulékot (Tbj) érintő módosulások

 • a saját jogú nyugdíjas munkavállaló mentesül a biztosítási kötelezettség alól

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2019-től havi 7 500 forintra (napi 250 forintra) emelkedik.

Általános forgalmi adó

A számlaszintű adatszolgáltatás esetében a számlabefogadó oldalán lesz adminisztratív egyszerűsítés azzal, hogy eltörölésre kerül az adólevonási jogot gyakorló, számlabefogadó fél számára előírt összevont adatszolgáltatási kötelezettség.

Társasági adó

Adókedvezmények bővülése (lekötött tartalék, energia hatékonysági célokat szolgáló beruházás, munkahelyi óvoda üzemeltetésének költségei)

Innovációs járulék

A mikro- és kisvállalkozás szerinti minősítés elvégzésének új szabálya

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

 • - a KATA tekintetében pontosításra került a bevétel fogalom
 • - a KATA alanyiság választását kizáró új körülmény a végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás.

Kisvállalati adó (KIVA)

 • a kisvállalati adóalanyiság választási feltételeinek a bevétel és mérlegfőösszeg tekintetében rögzített értékhatára 1 milliárd forintra emelkedik.

Egyszerűsített vállalkozói adó

Meddig lehet választani ezt az adózási formát?

Helyi adók

Rendeletalkotási szabadság a helyi önkormányzatok esetében

Népegészségügyi termékadó

Megszűnik az adóalany által szervezett egészségmegőrző program költségének NETÁ-ból való levonásának lehetősége

Baleseti adó, biztosítási adó

Megszűnik a baleseti adó. A kötelező gépjármű felelősség biztosítás adózása a biztosítási adó keretein belül fog megvalósulni alacsonyabb adóteherrel (15%, de legfeljebb 83 Ft/gépjármű; személygépkocsira és motorkerékpárra vonatkozó biztosítás esetén 20%). .

Regisztrációs adó

Csökken a kis és középkategóriás motorkerékpárok regisztrációs adója.

Kulturális adó

A Szocho tv. módosítása tartalmazza a kulturális adóra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését.

Pénzügyi tranzakciós illeték

Az online fizetések ösztönzése jegyében a lakossági átutalások 20 ezer forintig mentesülnek a tranzakciós illeték alól. 2018. december 1-től a SZÉP kártyához tartozó fizetési számlára történő utalás kapcsán nem keletkezik tranzakciós illetékfizetési kötelezettség.

Szabályozott ingatlanbefektetési társaság

A SZIT-ekre vonatkozó módosítások elsősorban a már létrejött SZIT-ek működése és tőzsdei jelenléte során felmerült gyakorlati kérdéseket rendezik (pl. épületépítési projekt szervezésének lehetővé tétele; osztalékfizetési szabályok pontosítása; elsőbbségi részvények kibocsáthatósága stb.).

Az adóigazgatási eljárást érintő módosulások (Art., Air és Avt.)

A 2018-as év végi adótörvény változások, melyeket először 2019-ben kell alkalmazni
3X45 perc

I. A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Fogalmak
Jövedelemszerzés helye, hivatali, üzleti utazás, adóköteles biztosítási díj, kockázati biztosítás

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

Fogalmak
Csoportos társasági adóalanyiság, ellenőrzött külföldi társaság, kapcsolt vállalkozás, sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei, működési veszteség, ésszerű nyereség, kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan, finanszírozási költség, nettó finanszírozási költség, hosszú távú állami infrastrukturális beruházás, adózási szempontból különálló adózó, összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő vállalatcsoport, kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény, kamatlevonási kapacitás

3. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

A különadó mértéke

 1. hitelintézetnél az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 0,2 százalék;
 2. pénzügyi vállalkozásnál 6,5 százalék;
 3. ctőzsdénél 5,6 százalék;
 4. árutőzsdei szolgáltatónál, kockázati tőkealap-kezelőnél 5,6 százalék.

4. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

II. A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

Az utalványok átruházására vonatkozó szabályok

Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár: 12 000 000 forintnak megfelelő pénzösszeg.

7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

II. HELYI ADÓK, ILLETÉKEK

8. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

9. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Illetékmentesség a polgári és közigazgatási ügyekben

10. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

IV A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

11. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

Saját jogú nyugdíjas

12. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

adófizetési kötelezettség keletkezik

 1. a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 2. az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 3. caz osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 4. az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §], után is.

V. ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

13. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

14. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

Fogalmak:
Egyéb szervezet, kapcsolt vállalkozás

15. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása
16. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

VI. SZÁMVITELT ÉS KÖNYVVIZSGÁLATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

17. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

üzletág: a gazdálkodónak szervezeti szempontból független, önállóan működőképes egysége (ide értve a telephelyet, üzlethálózatot is), amely a hozzá tartozó vagyonnal (eszközökkel, kötelezettségekkel, céltartalékokkal és időbeli elhatárolásokkal) önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására képes

Konzultáció

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.