REGISZTRÁLJON
Input:
Szeminárium

Aktuális adóváltozások 2019-2020, EVA megszűnése utáni adózási módok

Egyéb információk

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Időpont: 2019.12.12. csütörtök 09:30 – 14:15

Cím: Ravak Business Center, 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 125.

Kreditpont:

  • Pénzügyminisztérium: Elbírálás alatt!
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 2 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2019.12.125*45 percBudapestSZ19F1824990 FT + 27% ÁFAKötelező regisztráció

Szeminárium beosztása

Szeminárium beosztása: 

09:30 – 10:00 – Regisztráció
10:00 – 10:45 – Változások a Személyi jövedelemadóba, az egyszerűsített vállalkozói adóban, áttérési lehetőségek KATA, KIVA társasági adó alá
10:45 – 11:00 – Szünet
11:00 – 11:45 – Változások a Kisadózó vállalkozások tételes átalányadójában, valamint a t társadalombiztosításban és szociális hozzájárulási adóban
11:45 – 13:15 – Változások a Számviteli törvénybe, társasági adóban, helyi iparűzési adóba, az innovációs járulékban és az illetékben
13:15 – 13:30 – Szünet 
13:30 – 14:15 – Változások az általános forgalmi adóba, az adózás rendjéről szóló törvény módosítás

Tartalom és Tematika

Aktuális adóváltozások 2019 – 2020
Adózási mód választási lehetőség az EVA megszűnése miatt

Tematika
225 perc

1. Változások a Személyi jövedelemadóban (10 perc)

1.1. Új adóalap-kedvezmény

A Családvédelmi Akciótervnek megfelelően a jogszabály szerint a négy vagy több gyermeket nevelő anyák jövedelmének meghatározott része után nem merül fel személyi jövedelemadó kötelezettség

1.2. Magánalapítványból származó jövedelmek

A jogszabály a magánalapítvány definiálása mellett az abból származó jövedelmekre a bizalmi vagyonkezeléshez hasonló szabályok alkalmazását rendeli. 

2. Változások az Egyszerűsített vállalkozói adóban, áttérési lehetőségek KATA, KIVA társasági adó hatálya alá (40 perc)

2020. január 1-től megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) mint adózási forma.

3. Változások  a Kisadózó vállalkozások tételes átalányadójában (10 perc)

A jogszabály alapján a kisvállalati adó (KIVA) 13%-ról 12%-ra csökken. Az elfogadott törvény továbbá biztosítani hivatott, hogy ne lehessen választani a kisvállalati adózást (KIVA) olyan esetekben, amikor a törvény a KIVA alanyiság megszűnését egyébként előírja, pl. ha a vállalkozás ellenőrzött külföldi társasággal rendelkezik.

4. Változások  a Társadalombiztosításban és szociális hozzájárulási adóban (30 perc)

Külön jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent 2019. július 1-től.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forintra, napi összege 257 forintra emelkedik 2020. január 1-től.

5. Változások a Számviteli törvényben (15 perc)

Az IFRS-ek, illetve egyéb nemzetközi számviteli rendszerek szabályaihoz közelíti a módosító törvény a több üzleti éven átnyúló projektek elszámolásának szabályait. A jelenlegi számlázáson alapuló bevétel-elszámolás helyett a jövőben a bevételeket a felmerült költségekhez igazítva, elhatárolásokon keresztül kell elszámolni. Az új szabályokat a 2020. évben induló üzleti évben kell első alkalommal alkalmazni (a 2020. január 1-je előtt megkötött szerződésekre nem kötelező), de már a 2019. évben üzleti évben is lehet választani az alkalmazását.

6. Változások a Társasági adóban (40 perc)

6.1. Csoportos adózás

A múlt év végén bevezetett, idei évtől választható csoportos társasági adózás alkalmazásának szabályait a törvénymódosítás számos esetben érinti, köztük egyszerűsítésekkel és technikai, értelmező jellegű pontosításokkal. 

6.2. Ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítése

A módosító törvény részletes szabályokat vezet be 2020. január 1-jétől azon adóelkerülések ellen, amelyek ugyanazon jogügyletnek két tagállam által történő eltérő minősítésén alapulnak. 

6.3. Külföldre történő tőkekivonás adóztatása

2020. január 1-jétől adóköteles a társasági adóról szóló törvény hatálya alóli kikerülések azon esete, amely az adóügyi illetőség külföldre helyezése miatt következik be. Adókötelessé válik továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelyének eszközei vagy tevékenysége külföldre történő áthelyezése. 

6.4. Tulajdonosi tőketranzakciókra vonatkozó transzferár-szabályok

2020. január 1-jétől már nem csak akkor kötelező a piaci ár alkalmazása a nem pénzbeli tőkeemelés, tőkeleszállítás, illetve osztalék-kifizetés esetén, ha azt a többségi tulajdonos vagy a többségi tulajdonos javára teljesítik, hanem már akkor is alkalmazni kell a transzferár-szabályokat, ha kapcsolt vállalkozások között történik ilyen ügylet. Tovább bővül a jogcímek köre is, a transzferár-szabályokat a jövőben abban az esetben is alkalmazni kell, ha a társaság a visszavásárolt üzletrészt a Ptk. előírásainak teljesítése céljából egy éven belül ellenérték nélkül átadja a tagok részére.

6.5. Egyéb módosítások

7. Változások a Helyi iparűzési adóban (15 perc)

A jövőben csak azok az alapítványok részesülnek feltételes személyi adómentességben, amelyek közhasznú minősítéssel rendelkeznek. A jelenleg ilyen feltételes mentességet élvező alapítványok 2022. december 31-éig továbbra is igénybe vehetik az adómentességet, ha vállalják, hogy 2023. január 15-éig igazolják, hogy megszerezték a közhasznú minősítést.

A jövőben az adózó választása szerint az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton teljesített bevallást csak akkor továbbítja az állami adóhatóság az önkormányzathoz, ha az nem tartalmaz számszaki hibát. Szintén az állami adóhatóság által az önkormányzatok irányába teljesítendő információszolgáltatást érinti az a módosítás, amely szerint már nem csak a bejelentkezési és változás-bejelentési adatokat továbbítaná automatikusan az önkormányzatok felé, hanem a telephely bejelentése is "egyablakos" eljárássá válik.

8. Változások az Innovációs járulékban (5 perc)

Az elfogadott törvény alapján az innovációs járulékfizetésre kötelezettek tekintetében is megszűnik a 2019. adóévtől kezdődően az adóév végi adóelőleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettség.

9. Változások az Illetékekben ( 5 perc)

A többi adónemhez hasonlóan az illetékmentesség is csak a közhasznú minősítéssel rendelkező alapítványokat illeti meg a jövőben. 

10. Változások az Általános forgalmi adóban (25 perc)

10.1. Behajthatatlan követelések

A jogszabály meghatározza a behajthatatlan követelés fogalmát, és erre vonatkozóan külön szabályokat is alkot. 

Az elfogadott törvény lehetővé teszi önellenőrzés keretében az adóalap csökkentését behajthatatlan követelés jogcímén. 

10.2. Vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés

A 2006/112/EK tanácsi irányelv (’Irányelv’) a vevői készletre vonatkozó szabályok bevezetésével azok alkalmazását kötelezővé és egyformán alkalmazandóvá teszi minden tagállamban. 

10.3. Láncügyletre vonatkozó szabályozás

Láncértékesítés esetén elsődlegesen mindig az a fontos, hogy meg lehessen határozni, hogy az értékesítési láncban melyik az a termékértékesítés, amelyhez a fuvarozás kapcsolódik, mivel a Közösségen belüli termékértékesítéseknél ez egyben azt is meghatározza, hogy melyik termékértékesítés lesz az a láncban, mely a meghatározott feltételek mellett adómentességet élvezhet. 

10.4. Közösségen belüli adómentes értékesítés

A jogszabály a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés alkalmazásának tartalmi feltételévé teszi azt is, hogy az adóalany beszerző áfa azonosító számmal rendelkezzen a termék feladásának helyétől eltérő tagállamban. Továbbá, az adómentességhez szükséges az is, hogy a terméket értékesítő az ügyletet az összesítő nyilatkozatában helyesen jelentse. 

10.5. Különös adó visszatérítés

Az új szabályozás azokra az eshetőségekre kínál megoldást – az adósemlegesség elvéhez szorosan kapcsolódva -, mely esetekben az adóalany neki fel nem róható módon kerül olyan helyzetbe, hogy a neki visszajáró előzetesen felszámított adót nem tudja érvényesíteni. Ebben az esetben az adóalany megfelelő igazolás birtokában közvetlenül az adóhatóságtól kérelmezheti az őt megillető áfa visszatérítését, feltéve, hogy a költségvetést kár nem éri.

10.6. Változások az utazásszervezésre vonatkozó áfa szabályokban

A jogszabály hatályon kívül helyezi az árrés adózás kapcsán az önálló pozíciószámonként történő árrés számítására vonatkozó szabályokat, valamint az utasra vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésével tágítja az árrés adózás alkalmazását.

11. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása (15 perc)

11.1. Iratmegőrzési kötelezettség

Az elfogadott jogszabály alapján a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratokat az adózónak annak a naptári évnek az utolsó napjától számított tíz évig kell megőriznie.

11.2. Lezárt EKAER bejelentések módosítása

Amennyiben az adózó az EKAER bejelentési kötelezettségének teljesítése során a miniszteri rendeletben meghatározott módosítható adatot hibásan adta meg, a törvény-módosítás alapján a lezárt bejelentést egy alkalommal, az EKAER-szám lezárást követő 3 munkanapon belül, legkésőbb a NAV adott szállítmánnyal közvetlenül összefüggő ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja

11.3. Elévülés

Az elfogadott jogszabály alapján az elévülés idején túl is benyújtható nemzetközi vitarendezési eljárás (Európai uniós-, adóegyezmények szerinti-, vagy választott bírósági egyezmény szerinti vitarendezési eljárás) iránti kérelem.

12. Egyéb módosítások (pl. a Pénzügyi tranzakciós illetékben, Energiaellátók jövedelemadójában, a Reklámadóban, a Jövedéki adóban, stb.) (15 perc)

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.