Webinárium

GDPR szabályai a munkahelyi adatkezelésben

Leírás

Időpont: 2018.10.09. kedd 10:00 – 12:30

Előadók: Kisgyörgy Ilona

Kreditpontok:

  • Pénzügyminisztérium: 3 kreditpont nem számvitel/vállalkozási
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 1 kreditpont

Időpontok és információk

DátumIdőtartamHelyszínTípusÁr 
2018.10.092,5On-lineV18F069900 FT + 27% ÁFASajnáljuk, de erre a képzésre a megadott időpontban már nem tud jelentkezni.

Ask for a new workshop term

Tematika

Tematika 150 perc

A munkaviszony előtt, alatt és után is számtalan személyes adatot kezel a munkáltató, ráadásul nem csak a munkavállalók személyes adatait, hanem a családtagokét is.

I. Alapvető fogalmak (10 perc)
A GDPR szerint személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ.
Érintett
„Érintett" a munkavállaló, azonban nem csak a már munkaviszonyban álló munkavállaló minősülhet azonosítható természetes személynek: „érintett" lehet az álláspályázatra jelentkező vagy éppen a munkavállaló hozzátartozója is, hiszen a munkáltató rájuk vonatkozóan is kezel személyes adatokat, amelyek alapján az illető beazonosítható.
Különleges Adat
Különleges adat például a szakszervezeti tagságra vonatkozó adat, az egészségügyi adat vagy éppen a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, pl. az arckép –(fényképes munkahelyi belépőkártyák)
Adatkezelő
A GDPR szerint az adatkezelés nem más, mint a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Ilyen művelet lehet a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
A GDPR szerint kell eljárni az online és offline álláspályázatokra beérkezett önéletrajzok gyűjtése, tárolása, azaz adatkezelése során.
Adatfeldolgozó
Az adatkezelő fogalmától eltér az „adatfeldolgozó" fogalma: ez az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Adatfeldolgozó lehet például a könyvelő vagy a bérszámfejtést végző társaság, amely a munkavállalói jelenléti adatokat, az esetleges adókedvezményre jogosító körülményeket összesíti és ez alapján számfejti a munkabért

II. Adatkezelési elvek (40 perc)
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság

Az adatkezelési elveknek meg kell megfelelni a GDPR szerint, amelyek nélkülözhetetlenek a HR tevékenységek körében is.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni.

III. Jogalapok (40 perc)
A GDPR rendelet összesen hat jogalapot határoz meg az adatkezeléssel összefüggésben, tehát valamelyiknek – vagy többnek – meg kell felelnünk annak érdekében, hogy a HR adatkezelése jogszerű legyen.

  1. Hozzájárulás
  2. Szerződés teljesítése
  3. Jogi kötelezettség teljesítése
  4. Az érintett létfontosságú érdeke
  5. Közhatalmi jogosítvány gyakorlása
  6. Jogos érdek

IV. Felkészülés (30 perc)
Az adatvédelemnek minden folyamatot át kell fognia és minden munkatársnak tisztában kell lennie azzal, hogy az adatvédelmi szempontoknak való megfelelés kulcsfontosságú.

IV. 1. Felülvizsgálat
Tekintsük át a jelenlegi adatkezeléssel kapcsolatos folyamatokat, a kezelt adatok körét és azt, hogy megfelelő jogalap áll-e rendelkezésre az adatkezeléshez. Célszerű, hogy a GDPR-alapelvek tükrében nézzük meg, hogy azoknak megfelelünk-e. Nézzük át azt is, hogy az érintettek (pl. álláspályázatra jelentkezők, munkavállalók) jogai biztosítottak-e a jelenlegi folyamatokban.

IV.2. Operatív intézkedések

Vegyük kézbe a meglévő adatkezelési dokumentációt és ha szükséges, módosítsuk azokat.

IV.3. Ellenőrzés és megfelelőség
A GDPR-nak való megfelelés nem egy egyszeri esemény, az adatvédelmi mechanizmusokat folyamatosan biztosítani kell. A technika fejlődésével, újabb és újabb toborzási, kiválasztási, adattárolási stb. eszközök megjelenésével folyamatosan tartani kell a lépést adatvédelmi szempontból is. Célszerű tehát, hogy minden téren és folyamatosan biztosított legyen a GDPR-nak való megfelelés.
Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

V. Adatkezelési nyilvántartás (30 perc)
A GDPR előírja, hogy magának a rendeletnek való megfelelés bizonyítása érdekében minden adatkezelő köteles nyilvántartást vezetni a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről.
A GDPR egy kivételt fogalmaz meg, amely tartalmazza, hogy mely esetben nem kötelező az adatkezelési nyilvántartás vezetése. Így a nyilvántartási kötelezettség nem vonatkozik a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre.
De a GDPR azt is előírja, hogy a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató adatkezelőnél is kötelező az adatkezelési nyilvántartás, ha például az adatkezelés nem alkalmi jellegű vagy „személyes adatok különleges kategóriáit" kezeli az adatkezelő (ilyen különleges kategóriájú adat például az egészségügyi adat vagy a szakszervezeti tagságra vonatkozó adat – ezeket a munkáltatók kezelik).
Az adatkezelési nyilvántartást a munkáltatónak vezetnie szükséges, legalábbis a munkahelyi adatok kezelése tekintetében mindenképpen, hiszen az adatkezelés korántsem „alkalmi" típusú: a toborzástól a munkaviszony megszűnésétől számított akár évtizedekig kezel a munkáltató a foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyes adatokat.

Előadó / szerző

Kisgyörgy Ilona

Egyéni vállalkozó könyvvizsgáló, adószakértő, oktatóAnnak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.